L80 - En lathund


Denna artikel är en lathund till fågeldelen i L80, den delen i djurskyddslagen som bestämmer hur vi får hålla våra sällskapsdjur. Djurskyddslagen, kan som många andra lagar kännas som ett virrvarr och detta avskräcker många från att själva läsa denna. Egentligen så är djurskyddslagarna enkla att förstå, och de är relativt nyskrivna vilket gör att språket i dem är enklare än språket i vissa andra lagtexter.Här har jag försökt sammanställa en liten lathund ur burfågel-kapitlet ur L80. Jag har valt bort vissa saker som gäller marklevande fåglar, då papegojor inte räknas dit. Den finns det en hel del mer som gäller generellt sett för att hålla djur, men detta tas inte här. Avel och det som innefattar detta tas inte heller upp här, men finns omnämnt i lagtexten. Detta är ett litet axplock kan man säga.Kom ihåg att det är varje enskild persons ansvar att uppdatera sig om vad som gäller, och att denna artikel inte kan ses som den enda raka vägen till fullständigt vetande om lagen.Du kan enkelt själv kontrollera vad lagen säger genom att besöka Jordbruksverkets hemsida på www.sjv.se. L80 hittar du på
http://www.sjv.se/download/18.b1bed211329040f5080001872/DFS_2005-08.pdf
Uppdaterade regler finns på
http://www.jordbruksverket.se/download/18.23e6874113b76a236698000232/SJVFS+L+80+.pdf

6 kap. Särskilda bestämmelser för hållande av burfåglar
Allmänt om hållande av burfåglar
1 § Burfåglar ska hållas i par, av samma eller motsatt kön, eller i grupp.Detta gäller inte om deras behov av att vara tillsammans med andra fåglartillfredsställs genom kontakt med människor.Bestämmelserna i första stycket gäller inte heller om det finns särskildaskäl.2 § En burfågel får inte tjudras via en fotring. Ett koppel, som hanteras av enmänniska, får dock tillfälligtvis fästas vid fågeln via en flygsele ellermotsvarande. 8 § Burfåglar ska hållas i en för sysselsättning berikad miljö
Allmänna råd till 6 kap. 8 §
En för sysselsättning berikad miljö bör inn
ehålla material och anordningaratt klättra, gunga och hoppa på, material eller föremål att gnaga på och plocka sönder eller foderanordningar som stimulerarfödosöksbeteende9 § Burfåglar av arter som inte är enbart marklevande ska ha minst två renasittpinnar. Om flera fåglar hålls tillsammans ska det finnas sittpinnar i sådanomfattning att alla fåglar kan sitta på pinne samtidigt utan att konkurrens elleraggressivitet uppstår.
10 § Sittpinnarna ska vara av en grovlek som är anpassad till fågelns fotstorlekoch vara tillverkade av ett material som, utan att vara slipande, ger fågeln etttillräckligt fotfäste.
11 § Sittpinnarna ska vara placerade så att burens volym kan utnyttjas tilllängsta möjliga flygsträcka och så att fåglarnas spillning inte förorenar mat,vatten eller andra fåglar samt så att fåglarnas stjärtfjädrar inte annat än tillfälligtviskommer i kontakt med foder, vatten eller burgolv.
14 § Badande burfåglar ska ha rent badvatten. Fågelbadets utformning och djupska vara anpassat till fåglarnas storlek och art. Ett fågelbad får inte vara djupareän att fåglarna bottnar.

17 § Om flera burfåglar hålls tillsammans ska alla, utan att hindras av varandra,kunna nå fodret. Burfåglar med högämnesomsättning eller särskilda behov ska ha fri tillgångtill foder.

burmått.JPG
1) Följande är exempel på fåglar vars längd normalt ligger inom intervallet:sebrafink, risfågel, måsfink, kanariefågel och kinesisk dvärgvaktel.
2) Följande är exempel på fåglar vars längd normalt ligger inom intervallet:undulat och dvärgpapegojor (Agapornis spp.).
3) Följande är exempel på fågel vars längd normalt ligger inom intervallet:diamantduva.
4) Följande är exempel på fåglar vars längd normalt ligger inom intervallet:nymfkakadua och skrattduva.Måttet på fågeln tas från näbbspetsen till stjärtspetsen. Om stjärtfjädern saknas uppskattas måttet som om fjädern fanns. För änkor och vidafinkar i praktdräkt bortses från de förlängda stjärtfjädrarna, dock ska utrymmet vara så stort att fåglarna kan röra sig utan att stjärtfjädrarna, mer än tillfälligtvis, kommer i kontakt med burens golv eller väggar.
Utrymmets bredd ska vara minst 2 gånger fågelns längd, dock minst 45 cm.
Artikeln är skapad av:  Aviendha

 
 
Updated - 7 October, 2014